Понеділок, 22.10.2018, 22:23

Уманська спеціалізована школа №12

Вітаю Вас Гість | RSS
Категорії розділу
МАН [2]
оформлення та написання
Англійська [1]
Математика [2]
Інформатика [6]
Хімія [1]
Фізика [1]
Шкільне життя [8]
Молодша школа [5]
матеріали для учителів початкових класів
Мова та література [3]
Матеріали з української мови, літератури та зарубіжної літератури
Наше опитування
Чи потрібно вивчати іноземні мови з 1 класу
Всього відповідей: 580
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Презентації з шкільних предметів

Головна » Файли » Шкільне життя

Статут школи
[ Викачати з сервера (153.7 Kb) ] 07.12.2017, 22:59

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Уманська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням англійської мови Уманської міської ради Черкаської області (далі – навчальний заклад), створена  Уманською міською радою  і перебуває у  комунальній власності Уманської міської ради.

2. Місцезнаходження та юридична адреса навчального закладу:

20300 Черкаська область, м. Умань, вул. Миколи Хвильового,17

3. Навчальний заклад є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, є бюджетною неприбутковою організацією. Діяльність навчального закладу не спрямована на отримання прибутку.

Повне найменування: Уманська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням англійської мови Уманської міської ради Черкаської області.

Скорочене найменування: УСШ №12.

 1. Засновником УСШ №12 є Уманська міська рада.

5. Головною метою УСШ №12  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

6. Головними завданнями УСШ №12 є:

1) забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

2) виховання громадянина України;

3) виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

4) формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

5) виховання в учнів поваги до Конституції України, її державних символів, прав і свобод людини, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за власні дії, свідомого ставлення до громадянських обов’язків;

6) розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

7) реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

8) виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

9) створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за порушення:

1) безпечних умов освітньої діяльності;

2) дотримання державних стандартів освіти;

3) дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

4) дотримання фінансової дисципліни.

10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення  англійської мови з 1 класу, профіль навчання - філологічний.

11. Навчальний заклад має право:

1) проходити в установленому порядку державну атестацію;

2) обирати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

3) визначати варіативну частину робочого навчального плану;

4) в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

5) спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

6) використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

7) бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

8) отримувати кошти на спецрахунок школи і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

9) розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

 1.  У навчальному закладі створюються та функціонують: методобєднання вчителів гуманітарного циклу, вчителів іноземної мови, вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичного циклу, класних керівників.
 2. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються Уманською міською дитячою лікарнею.
 3. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного  та тижневого  планів, у яких відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою навчального закладу.

2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується і затверджується відділом освіти Уманської міської ради Черкаської області.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною  формою навчання.

5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

6. До 1 класу з поглибленим вивченням англійської мови зарахування здійснюється згідно результатів конкурсного відбору, до 2-10 класів -  за результатами співбесіди, під час якої з’ясовується рівень володіння англійською мовою та  усвідомленість вибору.

7. У разі потреби учень  може перейти протягом навчального року до іншого навчального закладу. Переведення учнів здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

8. У навчальному закладі першого-другого ступенів навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

9. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

10. Група продовженого дня працює за п’ятиденним робочим тижнем (з 12.10 до 16.10 год.). 

11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

12. Навчальні заняття розпочинаються 01 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 01 липня наступного року.

13. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до школи відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

14. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

15. За погодженням з відділом освіти з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

16. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти.

17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

18. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

19. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття й заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

21. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень, ведеться тематичний облік знань.

22. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – за рішенням педагогічної ради школи.

 23. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

24. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

25. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

26. При переведенні учнів з початкової до основної школи у першу чергу  беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та англійської мови.           

27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, згідно з вимогами  Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок її проведення визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

28. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

1) при закінченні початкової школи – табель успішності;

2) при закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

3) при закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

29. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:  Похвальна грамота, Похвальний лист.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

1) учні;

2) педагогічні працівники;

3) психологи, бібліотекарі;

4) інші спеціалісти;

5) батьки або особи, які їх замінюють.

 1. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
 2.  Учні мають право:
 1. на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 2. на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базами навчального закладу;
 3. на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 4. брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
 5. брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 6. брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 7. брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 8. на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права дитини або принижують її честь, гідність;
 9. на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4. Учні зобов’язані:

1) оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальний культурний рівень;

2) дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм поведінки, вести здоровий спосіб життя;

3) поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

4) дбайливо ставитись як до державного, громадського, так і до особистого майна всіх учасників навчально-виховного процесу;

5) за невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства України;

6) брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

7) дотримуватися правил особистої гігієни.

5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6. Призначення на посаду і звільнення з посади педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу, трудові відносини регулюються законодавством України «Про працю», законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

7. Педагогічні працівники мають право на:

1) захист професійної честі, гідності;

2) самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, що не шкодять здоров’ю учнів;

3) участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

4) проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

5) виявлення педагогічної ініціативи;

6) позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

7) участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

8) підвищення кваліфікації, перепідготовку;

9) отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку визначеному законодавством України;

10) на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

8. Педагогічні працівники зобов’язані:

1) забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

2) сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

3) сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

4) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

5) виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

6) готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

7) дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

8) захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

9) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. загальну і політичну культуру, виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

10) виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

11) брати участь у роботі педагогічної ради.

9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

10. За порушення трудової дисципліни працівники можуть бути притягнені до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

1) обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

2) звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

3) брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

4) на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

1) забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

2) постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

3) поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

4) виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 


Категорія: Шкільне життя | Додав: bila
Переглядів: 130 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Друзі сайту